Urnenedsettelse

Her kan du lese mer om urnenedsettelse

Urnenedsettelse

Her kan du lese mer om urnenedsettelse

En urnenedsettelse skjer som regel innen seks måneder etter dødsfallet. Det må bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen. Dette kan gjøres via oss eller direkte hos gravlundskontoret.

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Vi kan informere nærmere om dette og sende søknad på vegne av etterlatte.

Urnenedsettelse

Valg av nytt gravsted og tid for urnenedsettelse kan gjerne avtales gjennom vårt begravelsesbyrå. Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men dette kan arrangeres.

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede.

I enkelte kommuner kan en ikke regne med å få satt urnen ned i vinterhalvåret. Urnen står oppbevart på krematoriet eller gravlunden i påvente av nedsettelsen.

Etterlatte eller begravelsesbyrået må bestille dato og tidspunkt for urnenedsettelsen. Dette gjøres hos gravlundskontoret. Urnen må settes ned innen seks måneder etter dødsfallet

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Søknad om askespredning sendes til Fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredd.

FINN KONTOR

Sted for askespredning

For det første behøver man ved spredning i sjøen ikke stille krav om at det skal skje «utaskjærs». Askespredning kan også tillates i fjorder. Tillatelse til spredning bør likevel ikke gis dersom det er svært mye fritidstrafikk i området, eller det er strender eller mye bebyggelse i området.

For det andre kan det åpnes for askespredning i elver, vassdrag og øvrig ferskvann i områder med et tilstrekkelig øde preg. Dersom bruken av et område er underlagt særskilte restriksjoner etter for eksempel lov om naturvern, vil dette kunne legges vekt på i behandlingen av en søknad om askespredning. Departementet er kjent med at det har utviklet seg en praksis med at urner av lett oppløselig materiale senkes i sjøen, framfor at asken spres på havet. Departementet ser at dette på mange måter kan være en hensiktsmessig løsning og vil likestille dette med spredning av aske.

Når det gjelder spredning over land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som bør være avgjørende for om det kan tillates askespredning. Departementet vil imidlertid framheve at spredning bare bør tillates i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det bør også legges vekt på om forholdene ligger til rette for at asken kan tas opp i naturens kretsløp. Asken kan spres i øde skogsområder. Man bør imidlertid unngå å gi tillatelse til spredning i populære utfartsområder.

En del ønsker om spredningssted framstår slik at spredningen ønskes gjort over et svært lite område, for eksempel i nærheten av familiens hytte. Departementet viser her til lovforarbeidene hvor det legges til grunn at det ikke vil bli gitt tillatelse i eller i nærheten av bebyggelse. I tillegg kommer det av at et slikt sted lett kan få karakter av “privat gravsted”. En av intensjonene bak bestemmelsen om spredning av aske er at asken skal spres på et slikt sted at den blir tatt opp i naturen, og at den senere ikke kan gjenfinnes.

(Kilde: www.regjeringen.no Tema: Religion og livssyn)