Hvor lang tid er det fra et dødsfall til begravelse?

Hvor lang tid er det fra et dødsfall til begravelse?

Av Eli Riefling Ree

6. januar 2020

En begravelse eller kremasjon skal finne sted innen 10 virkedager etter et dødsfall. Dette er regulert av Gravplasslovens kapittel 2. Vår erfaring som begravelsesbyrå, er at de etterlatte lever i et slags vakuum i perioden mellom dødsfall og begravelse. Det er derfor godt at det ikke går for lang tid mellom dødsfall og avskjedsseremoni.

Kort tid mellom dødsfall og gravlegging

Gravplasslovens §12 heter det at “Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet”. Uavhengig av om den avdøde skal begraves eller kremeres, skal også kremeringen skje innen 10 virkedager fra dødsfallet, selv om urnenedsettelsen kan skje på et senere tidspunkt.

Når et dødsfall nettopp har skjedd, kan det føles uoverkommelig å skulle få alle detaljer på plass på så kort tid. Likevel viser det seg at det kan være bra å beskjeftige seg med å bestemme musikkblomster og minneord disse dagene, og vite at alt skal ordnes innen en frist som ikke er så altfor langt unna.

 

Er det mulig å utsette begravelsen?

Skulle det være tungtveiende grunner for å vente med begravelsen utover fristen som er satt, kan gravferdskonsulenten på vegne av de etterlatte søke Kirkelig fellesråd, gravferdsmyndigheten i kommunen, om utsettelse. En slik søknad behandles normalt relativt raskt. Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene for 10 virkedager som er satt i § 10 annet ledd og § 12, dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal Kirkelig fellesråd forkorte fristene i § 10 annet ledd og § 12. Avgjørelsen som Kirkelig fellesråds tar etter denne paragraf kan ikke påklages.

Begravelsesseremonien kan også utsettes som følge av forsinkelser i en medisinsk eller rettslig obduksjon. Det er ikke vanlig at det forekommer forsinkelser i sammenheng med dette, men det kan i noen tilfeller ta lengre tid en forventet.

Fristene regulert av Gravplassloven gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar med bestemmelsene i obduksjonslova eller det er besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler